S přechodem od centrálního k decentrálnímu hospodaření se srážkovými vodami souvisí také rozsáhlá novelizace legislativy. Cílem je eliminovat negativní dopady výstavby, jakými jsou snížení hladiny podzemní vody, přetížení stokových sítí, vznik povodní apod.

Volba způsobu odvodnění se řídí těmito prioritami (v uvedeném pořadí):

  1. vsakování do podzemních vod (popřípadě s odváděním nadbytečné vody do povrchových vod či jednotné kanalizace);
  2. odvádění do povrchových vod;
  3. odvádění jednotnou kanalizací.

Zákony a vyhlášky ČR

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Základní české technické normy

ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod (návrh)

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační Systémy

Technická pomůcka

TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, ČKAIT, Praha 2010

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 229/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Vybrané zahraniční předpisy

ATV – DVWK – A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (Německo)

ŐNORM B 2506 „Regenwasser – Sickeranlage für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen“ (Rakousko)

Zásady návrhu retence dešťových vod ve vnitřní kanalizaci jsou obsaženy např. v revidované DIN 1986-100 (Německo)